Regulamin sklepu Twoje Soczewki obowiązujący od 01.01.2021 r.

Wersja w PDF (do druku) | Wcześniejsze wersje regulaminu sklepu.

Regulamin sklepu internetowego www.twojesoczewki.com

 

Sklep internetowy twojecoczewki.com  prowadzony jest przez:

AVENIR MEDICAL POLAND Sp. z o.o. ul. Kościuszki 40, PL 55-011 Siechnice tel: +48 71 323 03 30, fax: +48 71 323 03 31 NIP PL7010716637, REGON 368306219 KRS 0000695453, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy 1.169.600PLN, kapitał wpłacony 1.169.600PLN

Słowniczek:

a) Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Avenir Medical Poland sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (55-011) ul. Kościuszki 40.

b) Sprzedawca - AVENIR MEDICAL POLAND Sp. z o.o. ul. Kościuszki 40, 55-011 Siechnice NIP PL7010716637, REGON 368306219 KRS 0000695453, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS Kapitał zakładowy 1.169.600PLN, kapitał wpłacony 1.169.600PLN

c) Rejestracja – wypełnienie przez Klienta formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie Internetowej poprzez podanie wymaganych danych osobowych oraz ustalonych przez niego: Loginu i Hasła. Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z akceptacją warunków sprzedaży;

d) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego twojesoczewki.com, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

e) Konsument Klient  zgodnie z Art22 (1) Kodeksu Cywilnego  konsumentem jest osoba fizyczna dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

f) Umowa Sprzedaży – umowa zawarta przez Avenir Medical Poland sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach z klientem Sklepu Internetowego, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;

g) Dostawa – dostarczenie przez Sprzedawcę Klientowi zamówionego produktu, stanowiące wykonanie świadczenia przez Avenir Medical Poland sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (55-011) ul. Kościuszki 40, na podstawie Umowy Sprzedaży. Dostawa jest realizowana przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (firmy kurierskiej, z którą Sprzedawca ma podpisaną umowę);

h) BOK- Biuro Obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu 801 00 33 36, adres e-mail: info@twojesoczewki.com.

i) Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego;

 

 

 

 

 

1. Informacje ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.twojesoczewki.com składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym twojesoczewki.com, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

1.2   Do korzystania ze Sklepu Internetowego twojesoczewki.com, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego twojesoczewki.com oraz składania zamówień na produkty, niezbędne są:

a) urządzenia z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub innej przeglądarki internetowej.

b) aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

  1.3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza jednocześnie akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.

  1.4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż produktów oferowanych do sprzedaży na stronie www.twojesoczewki.com za pośrednictwem Sklepu Internetowego

              1.5. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego jest zobowiązany w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa (treści o charakterze bezprawnym);

b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowanie działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

e) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowień Regulaminu.

             1.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://www.twojesoczewki.com/content/3-regulamin-sklepu oraz mogą pobrać Regulamin w formie pliku .PDF i sporządzić jego wydruk. Treść Regulaminu jest również każdorazowo przesyłana Klientowi w wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, jego przyjęcie do realizacji i zawarcie Umowy Sprzedaży w formie linku odsyłającego do treści Regulaminu utrwalonego i zabezpieczonego w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

2. Cena i przedmiot transakcji

 2.1.     Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez Sprzedawcę na stronie http://www.twojesoczewki.com w chwili składania zamówienia, zwane dalej „Produktami”. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto zawierającymi podatek VAT. Podane ceny Produktów są wiążące na chwilę składania zamówienia przez Klienta.

2.2.     Cena Produktu niedostępnego w chwili zamówienia, może ulec zmianie, o czym  Sprzedawca poinformuje Klienta przed realizacją zamówienia. Klient może zrezygnować ze złożonego zamówienia w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianie ceny. W braku złożenia oświadczenia o rezygnacji z zawarcia umowy przez Klienta w ww. terminie uznaje się, że Klient nie wyraża zgody na zmianę ceny i rezygnuje ze złożonego zamówienia.

2.3.     W przypadku sprzedaży Produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do Sprzedawcy.

2.4.     Kody rabatowe otrzymane za zapisanie się do Newslettera Twoje Soczewki nie łączą się ze sobą i z innymi aktualnymi promocjami oraz ofertami. Jeden kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko jeden raz do jednego zamówienia. 

2.5. Zestawienia Produktów i ceny podane na stronie Sklepu Internetowego nie są ofertą w świetle przepisów Kodeksu cywilnego.

2.6.     Produkty oferowane przez Sprzedawcę są fabrycznie nowe i bez jakichkolwiek wad.

2.7.     Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny oferowanych Produktów, wprowadzania oraz ich wycofania, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdej chwili. Zmiany w ofercie obowiązują Klientów składających zamówienia po opublikowaniu zmian na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

2.8.     Istnieje możliwość wystawienia faktury VAT na Produkty zakupione w Sklepie Internetowym. W  celu otrzymania faktury VAT po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę ale jeszcze przed realizacją zamówienia Klient jest obowiązany do poinformowania Sprzedawcy drogą telefoniczną lub na adres –mail o woli otrzymania faktury na następujące dane: BOK -Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego numer telefonu: 801 00 33 36, adres e-mail: info@twojesoczewki.com.

2.9.     Sprzedawca jest uprawniony do udzielania Stałym Klientom specjalnych zniżek oraz ulg na dostępne w Sklepie Internetowym Produkty.

3. Składanie i realizacja zamówienia

3.1. Wystawienie produktów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do składania ofert. Złożenie zamówienia przez Klienta w sposób określony w niniejszym Regulaminie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

3.2. Warunkiem złożenia zamówienia i dokonania zakupu jest rejestracja za pomocą formularza rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Rejestracja jest bezpłatna i ma na celu uzyskanie przez Sprzedawcę danych niezbędnych do wykonania Umowy Sprzedaży, ułatwienie i skrócenie czasu składania kolejnych zamówień, bez konieczności każdorazowego podawania danych osobowych Klienta.

3.3. Podczas rejestracji należy podać poprawne i prawdziwe dane, w przeciwnym wypadku zamówienie może nie zostać zrealizowane, za co Sprzedawca nie będzie ponosił odpowiedzialności. Dane podawane przez Klienta nie mogą zawierać treści o charakterze bezprawnym.

3.4.Zamówienie, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej https://www.twojesoczewki.com można złożyć po dokonaniu rejestracji w Sklepie Internetowym z uwzględnieniem zawarcia wszelkich danych wymienionych poniżej:

a) Klient: imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail.

b) Konsument: nazwa firmy, NIP, Regon, Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie, adres, numer telefonu, adres e-mail – na który będzie wysyłana cała korespondencja,

- oraz potwierdzenia, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

3.5. Zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedawcę pocztą elektroniczną w ciągu 48 godzin roboczych na adres – mail Klienta podany w formularzu rejestracyjnym. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. błędny adres e-mail), zamówienie jest anulowane. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia, jego przyjęcie do realizacji i zawarcie Umowy Sprzedaży.

3.6. Po wybraniu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym Klient umieszcza je w wirtualnym koszyku. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania zawartości swojego koszyka, na bieżąco może również kontrolować wartość zakupów.

3.7. Zamówienia, dokonywane za pośrednictwem strony internetowej https://www.twojesoczewki.com, można składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.8. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane poczynając od następnego dnia roboczego.

3.9. Oferta Sklepu Internetowego dotyczy zamówień realizowanych na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.

3.10. Modyfikacja zamówienia przez Klienta jest możliwa do momentu wysyłki przedmiotu zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową. Zmiana adresu doręczenia po zrealizowaniu wysyłki wiąże się z dodatkowym kosztem w kwocie 9 zł.

3.11. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie lub u dostawców Sklepu internetowego. Termin realizacji Umowy Sprzedaży oraz dostawy Produktów jest zależny od dostępności Produktów oraz dostawcy zewnętrznego. W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o spodziewanym terminie realizacji zamówienia co do tych Produktów. Po otrzymaniu ww. informacji Klient ma 2 dni na podjęcie decyzji o podtrzymaniu lub rezygnacji z zamówienia tych Produktów. Po upływie tego terminu brak decyzji ze strony Klienta jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia tych Produktów i zamówienie jest realizowane przez Sprzedawcę z pominięciem niedostępnych Produktów.

3.12. Warunkiem realizacji zamówienia jest także wcześniejsze uiszczenie zapłaty za zamówiony Produkt, chyba że jako sposób płatności wybrano: PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ - przy osobistym odbiorze Produktu na zasadach z pkt 6.1. lub PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM – przy odbiorze Produktu od firmy kurierskiej. Dane do przelewu zostaną podane w wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia oraz są dostępne na stronie https://www.twojesoczewki.com/wysylka-i-platnosci

3.13. Płatność za zamówienie wykonywana przelewem musi być zlecona bez kosztów odbiorcy. Dotyczy to przelewów zagranicznych, gdzie występują instytucje pośredniczące mogące pobrać prowizję od takiego przelewu. W razie przeniesienia tego kosztu na odbiorcę płatności kwota jaka dotrze do naszego banku może nie odpowiadać wymaganej odpłatności. W takim przypadku wymagane będzie uzupełnienie wpłaty o czym sklep będzie informował mailowo.

3.14. Koszty dostawy i odbioru zamówionych Produktów ponosi Klient. Koszt dostawy danego Produktu jest wskazany w opisie danego Produktu na stronie internetowej Sklepu Internetowego pod adresem https://www.twojesoczewki.com/wysylka-i-platnosci.

3.15. Jeżeli przy składaniu zamówienia Klient zaznaczył, iż zamówione Produkty zostaną odebrane osobiście w dowolnie wybranym punkcie sprzedaży należącym do sieci Twoje Soczewki lub w punktach partnerskich to w takiej sytuacji - po obejrzeniu i sprawdzeniu zamówionych Produktów - ma on prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, co w praktyce oznacza brak obowiązku zapłaty za oglądane i sprawdzane Produkty. W razie wykonania umowy poprzez uiszczenie zapłaty Klient ma oczywiście prawo do odstąpienia od zawartej umowy na zasadach przewidzianych w pkt 7.1 Regulaminu

3.16. Składając zamówienie w Sklepie klient potwierdza jednocześnie, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku w zakresie doboru produktu (szkieł kontaktowych, okulary korekcyjne, soczewki okularowe), a parametry soczewki podane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego dopasowania zakupionego produktu.

4. Sposoby realizacji płatności

Klient przy składaniu zamówienia może dokonać wyboru jednego z niżej wskazanych sposobów zapłaty:

- PŁATNOŚĆ GOTÓWKĄ - przy osobistym odbiorze Produktu na zasadach określonych  w pkt 5.1.

- PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM – przy odbiorze Produktu od firmy kurierskiej.

- PŁATNOŚĆ KARTĄ LUB PRZELEWEM ON-LINE - co powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia wysłana wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia i zawarcie Umowy Sprzedaży.

- PŁATNOŚĆ RATALNA - system sprzedaży ratalnej CA RATY jest obsługiwany przez Credit Agricole Bank Polska S.A.

5. Odbiór przesyłki

5.1. Zamówiony Produkt można odebrać osobiście w dowolnie wybranym punkcie sprzedaży należącym do sieci Twoje Soczewki i w punktach partnerskich. W mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji Klient zostanie poinformowany o terminie i miejscu odbioru zakupionego Produktu. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

5.2. Zamówiony Produkt wysyłany jest przez Sprzedawcę na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu.

5.3. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest przez Sprzedawcę w dni robocze.

5.4. Klient potwierdza odbiór Produktu pisemnym pokwitowaniem, w razie zauważenia w chwili odbioru uszkodzenia przesyłki lub niezgodności Produktu z umową Klient wskazuje na pokwitowaniu swoje zastrzeżenia. Prawo własności Produktu oraz wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Klienta z chwilą odbioru Produktu.

5.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą tego rodzaju zlecenia ponosi Klient.

5.6. W razie wątpliwości dotyczących Produktów oferowanych w Sklepie internetowym należy skontaktować się ze Sprzedawcą (Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego nr tel: 801 00 33 36, adres e-mail: info@twojesoczewki.com).

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827), Klient  ma prawo odstąpić od umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia dostarczenia Produktu. Termin ten zostaje decyzją Sprzedający wydłużony do 30 dni. Pouczenie o odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu .

 6.2 W przypadku umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r., prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, na zasadach opisanych w pkt. 6 Regulaminu, stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą ( Konsument) , gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu .

7. Zwroty

7.1. Sprzedawca odmówi przyjęcia przesyłki z zawartością niekompletną i niezgodną z przedmiotem sprzedaży określonym w zamówieniu.

7.2. W przypadku określonym w ust. 7.1. niniejszego Regulaminu koszt zwrotu (tj. ponownego przesłania) produktów do Klienta ponosi Klient - Konsument. Koszt zwrotu Produktu obciążający klienta wynosi 9 zł.

7.3. Kwota pieniężna za zwrot zamówionego Produktu (tj. cena Produktu) oraz koszty dostarczenia Produktu do Klienta , zostaną zwrócone w terminie 14 dni przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient , chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu.

7.4. Jeśli Klient-Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi – Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.5 Klient ponosi koszt zwrotu Produktu (tj. koszt odesłania Produktu) do Sprzedawcy w razie odstąpienia od umowy o której mowa w pkt. 6 niniejszego Regulaminu.

6.7. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

8. Procedury reklamacyjne

8.1 Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Spółce za nabycie danego produktu.

8.2. Klient po uzgodnieniu ze Sprzedawcą wysyła wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy: Avenir Medical Poland sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach (55-011) ul. Kościuszki 40, Sprzedawca rozpatruje zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki zawierającej reklamowany Produkt.

8.3. Realizacja zobowiązań spoczywających na Sprzedawcy, a wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 827) odbywa się wyłącznie poprzez Biuro Obsługi Klienta Sklepu Internetowego nr tel: 801 00 33 36, adres e-mail: info@twojesoczewki.com. Towar po rozpatrzeniu reklamacji będzie dostarczony Klientowi przy wykorzystaniu usług dostawcy zewnętrznego (firma kurierska, Poczta Polska).

8.4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail „ Potwierdzenie zamówienia zawierające potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia. Jeśli jakikolwiek element potwierdzenia zamówienia jest niezgodny z faktycznie złożonym zamówieniem Klient powinien niezwłocznie przesłać stosowną reklamację na adres e-mail info@twojesoczewki.com celem zmodyfikowania zamówienia. Modyfikacja złożonego zamówienia jest dopuszczalna do momentu wysyłki przedmiotu zmówienia, o czym Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

9. Opisy towarów

9.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

9.2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym (art. 565 k.c. oraz 556¹-556³ k.c.)

9.3 Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia Produktów znajdujące się w Sklepie Internetowym są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentowania na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

9.4 Wszelkie znaki towarowe i nazwy zostały wykorzystane wyłącznie w calach prezentacji produktów i są własnością producentów.

10. Dane osobowe

  1. Informacje dotyczące danych osobowych przetwarzanych przez Avenir Medical Poland Sp.zo.o, w tym w szczególności celów przetwarzania oraz uprawnień przysługujących podmiotom danych określone zostały w Polityce prywatności .
  2. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta, a także iż są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji podania przez Klienta danych innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że posiada podstawę dla podania takich danych (np. osoba taka wyraziła stosowną zgodę), że poinformował taką osobę o przekazaniu jej danych Spółce oraz o zasadach przetwarzania przez Spółkę danych osobowych określonych w Polityce Prywatności .

11.Postanowienia końcowe

11.1. Klient posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

11.2 Dane osobowe przetwarzane są zachowaniem wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”). Zasady na jakich  przetwarzane będą dane osobowe Klienta  znajdują się w Polityce prywatności.

11.3 Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Spółką rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedającego..

11.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych, takich jak zmiana przepisów prawa, pojawienie się nowych technologii i systemów informatycznych wymuszających zmianę zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego twojesoczewki.com, prawomocny wyrok sądu, decyzja administracyjna, siła wyższa. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego twojesoczewki.com zmienionego regulaminu. Zmiany regulaminu nie powodują naruszenia praw nabytych Klientów, co w szczególności oznacza, iż zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu

11.5 W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznik nr 2 - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY