SZEROKA KLAUZULA INFORMUJĄCA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
AVENIR MEDICAL POLAND SP. Z O.O.

 

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły przetwarzania znajdziesz poniżej:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Avenir Medical Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Kościuszki 40, Infolinia: 801 00 33 36.

2. W sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, który opiekuje się danymi osobowymi w naszej firmie e-mail: iod@twojesoczewki.com Na Twoje pytania odpowie on najszybciej jak to możliwe, maksymalnie w ciągu 30 dni.

3. Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

a. W celu umożliwienia Ci posiadania konta w naszym serwisie lub sklepie bądź korzystania z naszych aplikacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii takich jak wada wzroku na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a.

b. W celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy lub zmierzających do wykonania realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez nas produktów - na żądanie klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a., a także w celu potwierdzenia rezerwacji bądź odwołania terminu konsultacji okulistycznej, przypomnienia Ci o tej konsultacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

c. W celu podjęcia niezbędnych działań zmierzających do wykonania usługi np. konsultacji okulistycznej – wysyłki zamówionych towarów - realizacji umowy- na żądanie klienta - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a., a także w celu potwierdzenia rezerwacji bądź odwołania terminu konsultacji okulistycznej, przypomnienia Ci o tej konsultacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

d. Jako administrator danych będący przedsięiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej lub obrony naszych praw i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu - art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

e. Jako przedsięiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiąki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jeśli wyrazisz zainteresowanie przesyłaniem Ci naszego newslettera, Twoje dane będą także przetwarzane w celu promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji tak, aby umożliwić nam dostosowanie naszych usług i treści najlepiej do Twoich potrzeb i pragnień, a tym samym w celu zapewnienia Ci najwyższej jakości świadczonych przez twojesoczewki.com usług - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej: „RODO”) oraz – w odniesieniu do danych szczególnych kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a.

4. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych: adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, dane dotyczące wady wzroku. Te ostatnie należą do danych szczególnych kategorii.

5. Odbiorcy danych: Dbanie o poufność Twoich danych jest dla nas priorytetem. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującm kategoriom odbiorców:

a. Nasi upoważnieni pracownicy,

b. Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji świadczonych przez nas i dla nas usług oraz zarządzanie naszą organizacją. Są to w szczególności podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi IT i techniczne, usługi teleinformatyczne, usługi z zakresu badań, analiz i statystyk, podmioty organizujące akcje marketingowe, firmy kurierskie i pocztowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych im usług,

c. Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

d. Dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelariom prawnym, podatkowym, firmom windykacyjnym).

6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych: z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowna umowę pomiędzy Avenir Medical Poland Sp. z o.o. a tym podmiotem, zawierająca standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisje Europejska.

 

7. Okres przechowywania danych:

Czas, przez jaki będziemy przechowywać Twoje dane, zależy od tego, w jakim celu je przetwarzamy:

a. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. b, c i d (w celu zawarcia i realizacji umowy oraz obrony naszych praw i dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dochodzenia roszczeń oraz obrony naszych praw. Czas przechowywania wynika z przepisów prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

b. W przypadku przetwarzania danych w celu, o których mowa w punkcie 3 lit. a i f (w celu umożliwienia Ci posiadania konta w naszym Serwisie lub sklepie bądź aplikacji oraz promocji oferowanych przez nas usług i poznania Twoich preferencji) podane przez Ciebie dane osobowe będziemy przetwarzać tak długo, jak długo będziesz korzystał z tych naszych usług.

c. W przypadku przetwarzania danych w celu, o którym mowa w punkcie 3 lit. e (dla celów podatkowych i rachunkowych), możemy przechowywać podane przez Ciebie dane w zakresie i przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą, a także po zakończeniu świadczenia usług w zakresie i przez czas niezbędny do rozliczenia umowy.

 

Po upływie wyżej wymienionych okresów podane przez Ciebie dane osobowe są usuwane lub poddawane animizacji.

8. Twoje prawa:

W dowolnym momencie masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych.

Jako osoba składająca wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w ramach korzystania z przysługujących Ci praw, możesz zostać poproszona/-y przez nas o odpowiedź na kilka pytań związanych z Twoimi danymi osobowymi, które umożliwią nam weryfikacje Twojej tożsamości.

W celu realizacji swoich praw możesz się z nami skontaktować za pomocą adresu iod@twojesoczewki.com

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z RODO, masz prawo do masz prawo do wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Twoje dane będą przetwarzane przez nas w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane. Oznacza to, że informacje, które po wyrażeniu takiej chęci otrzymasz od nas w biuletynie e-mailowym mogą być powiązane z tym, w jaki sposób korzystałeś/aś z serwisu twojesoczewki.com. Mogą także odpowiadać miejscu Twojego zamieszkania bądź Twojej płci.