Sprawdź Bestsellery Ray-Ban® Kup okulary - odbierz 150zł Krople do oczu AMO Blink Contacts 10ml Odbierz 60ml GRATIS! Honorujemy Kartę Dużej Rodziny Extremalna wygoda! Kupuj taniej w Premium Pack Promocja na HALLOWEEN CREATE YOUR OWN ICON! 150ml gratis! Odkryj nowe kolory Promocja -40% na soczewki z powłoką BlueCare DKNY -30% Kupuj więcej i taniej

Regulamin karty klienta

Regulamin PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO "THE EYES HEALTH CLUB"

Regulamin obowiązuje od 24 maja 2018.

 

1. Zasady ogólne Programu Lojalnościowego

a. Regulamin organizowanego przez firmę Avenir Medical Poland Sp. z o.o. Programu Stałego Klienta (zwanego dalej "Programem"), przeznaczonego dla Stałych Klientów salonów Twoje Soczewki, określa wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz ustala zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem Programu a spółką Avenir Medical Poland sp. z o.o. będącą właścicielem Programu.

b. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.

c. W Programie można brać udział po dokonaniu jednorazowo zakupu, wypełnieniu i podpisaniu formularza Karty Stałego Klienta (zwanej dalej KSK) dostępnej w salonach Twoje Soczewki. Przystąpienie do Programu przez Klienta jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.

d.  Przystępując do Programu Klient zawiera równocześnie umowę z firmą Avenir Medical Poland sp. z o.o. Poprzez zawarcie umowy obie strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach pomiędzy nimi warunki i przepisy wyszczególnione w niniejszym regulaminie ("zwanym dalej Regulaminem"). Jeżeli Posiadacz Karty naruszy warunki Regulaminu to tym samym narusza umowę, co może pociągnąć za sobą rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym i zablokowanie lub odebranie karty oraz przejęcie uzyskanych przez Uczestnika profitów.

e. Pracownicy Avenir Medical Poland Sp. z o.o. nie mogą korzystać z Programu, w tym posiadać Karty Stałego Klienta.

f. Avenir Medical Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników za pośrednictwem salonów firmowych Twoje Soczewki, strony internetowej lub w korespondencji bezpośredniej.

g. Uczestnik poprzez złożenie podpisu na formularza na Kartę Stałego Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach handlowych i marketingowych przez inne podmioty współpracujące z Avenir Medical Poland Sp. z o.o. w ramach Programu.

h. Uczestnik może nie wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych na wypełnianym formularzu, tym samym Osoba taka nie jest wczytywana do bazy Klientów i nie bierze udziału w Programie Lojalnościowym Avenir Medical.

i. Udział w Programie biorą wszystkie salony regularne i outletowe należące do sieci Twoje Soczewki oraz sklep internetowy www.twojesoczewki.com.

j. Avenir Medical Poland Sp. z o.o. ma prawo wyłączyć wybrane sklepy z Programu.

k. Uczestnikami Programu mogą być osoby, które skończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnikami programu mogą być osoby fizyczne i prawne, zarówno obywatele polscy jak i obcokrajowcy.

 

2. Warunki przystąpienia do Programu Lojalnościowego

a. Osoba przystępująca do Programu musi dokonać jednorazowo dowolnego zakupu w jednym ze sklepów Twoje Soczewki objętych Programem oraz właściwie wypełnić formularz na Kartę Stałego Klienta.

b. Uczestnik jest zobowiązany wypełnić i podpisać formularz podając swoje dane osobowe w sposób pełny, czytelny i zgodny z prawdą. W rubryce "adres" powinien podać swój dokładny adres do korespondencji- prywatny lub służbowy.

c. Po dokonaniu powyższych czynności Klient otrzymuje Kartę Stałego Klienta stając się jednocześnie Uczestnikiem uprawnionym do udziału w Programie i korzystania z jego przywilejów.

d. Avenir Medical Poland Sp. z o.o. nie uwzględnia niepełnych, nieczytelnych oraz błędnych formularzy na Kartę Stałego Klienta.

e. Uczestnik powinien powiadomić organizatora Programu Stałego Klienta za pośrednictwem jednego z salonów Twoje Soczewki o jakichkolwiek zmianach w danych ujętych w formularzu Karty Stałego Klienta w terminie 10 dni roboczych od wystąpienia zmiany. Wszelkie ewentualne konsekwencje wynikające z niepowiadomienia obciążają Uczestnika.

f. Każdy z uczestników posiada unikalny numer karty.

g. Karta Stałego Klienta stanowi własność firmy Avenir Medical Poland Sp. z o.o.

h. Karta przekazywana jest do użytkowania Klientom sieci Twoje Soczewki nieodpłatnie.

i. Każdy Uczestnik może korzystać z dowolnej liczby kart.

j. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą.

 

3. Uszkodzenie, zagubienie, zniszczenie, kradzież Karty Stałego Klienta

a. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży karty trzeba niezwłocznie zgłosić ten fakt w jednym z salonów Twoje Soczewki. Pracownicy sklepu wydadzą Klientowi nową Kartę Stałego Klienta.

b. W celu otrzymania nowej karty Klient zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport) jednoznacznie potwierdzającego jego tożsamość.

c. Jeśli procedura zgłoszenia zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami opisanymi w punktach a i b rabat ze starej Karty zostanie przepisany na nową Kartę Stałego Klienta.

d. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomił jednego z salonów objętych programem o fakcie utraty Karty Stałego Klienta, Avenir Medical Poland Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wynikłe z jej  zagubienia, w tym nieuprawnione użycie Karty.

e. Zablokowanej Karty Stałego Klienta nie można dalej używać.

 

4. Korzystanie z Karty Stałego Klienta

a. W celu zapisu zakupu na Karcie Stałego Klienta Uczestnik Programu  powinien przekazać kartę konsultantowi przed dokonaniem płatności.

b. Jeśli Posiadacz Karty Stałego Klienta nie może jej okazać, a domaga się zapisania wartości zakupów na Karcie powinien na prośbę Konsultanta okazać dokument potwierdzający jego tożsamość, na podstawie którego Konsultant odnajdzie w bazie danych numer Karty.

c. Wszelkie reklamacje związane ze środkami zgromadzonymi na Karcie Stałego Klienta mogą być rozpatrywane tylko po przedstawieniu paragonu fiskalnego.

d. Jeżeli posiadacz Karty Stałego Klienta nie będzie w stanie jej okazać,  a obsługa salonu z powodu braku możliwości technicznych odnaleźć danych w bazie to zakup nie będzie dopisany do Karty. W takiej sytuacji  Posiadaczowi Karty Stałego Klienta nie przysługuje możliwość dopisania zakupu w późniejszym terminie.

e. Jeżeli w formularzu na Kartę Klienta podano identyczny adres e-mail jak podczas rejestracji konta on-line, system identyfikuje Klienta jako tego samego i łączy jego rabaty.

f. Rabaty dla Uczestników Programu w sklepie internetowym naliczane są automatycznie po zalogowaniu się na konto połączone z Kartą Stałego Klienta.

 

5. Nieprzepisowe korzystanie z Karty Stałego Klienta

a. Kartę Stałego Klienta uważa się za nieprzepisowo zdobytą, jeżeli uzyskano ją na podstawie formularza zawierającego nierzeczywiste dane, lub który w jakikolwiek sposób sfałszowano. Niezwłocznie po stwierdzeniu takiego faktu przez pracownika sieci Twoje Soczewki karta jest blokowana.

b. Nieprzepisowo zdobyte Karty i Rabaty Stałego Klienta to w szczególności te, które zostały uzyskane w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

c. Avenir Medical Poland sp. z o.o. ma bezwarunkowe prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdobył KSK w sposób niezgodny z Regulaminem i unieważnienia karty oraz uzyskanych na jej podstawie uprawnień.

 

6. Promocje dla Uczestników Programu Lojalnościowego

Dla podniesienia atrakcyjności Programu, Avenir Medical Poland sp. z o.o ma prawo ogłaszania promocji lub akcji na okres przejściowy. O oddzielnych przepisach takich akcji Avenir Medical Poland sp. z o.o. informuje Uczestników w formie reklamy w sklepach, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji. Dla promocji na okres przejściowy Avenir Medical Poland sp. z o.o. ma prawo ustalać przepisy odbiegające od ogólnych, ale nie mogą one naruszać interesu Uczestników.

 

7. Ważność Kart Stałego Klienta

Avenir Medical Poland sp. z o.o. ma prawo wykluczyć z Programu Uczestnika lub unieważnić rabat znajdujący się na jego karcie, jeżeli Uczestnik nie będzie aktywny przez okres powyżej 12 miesięcy. Pod pojęciem nieaktywności Uczestnika rozumie się sytuację, w której Uczestnik nie dokonał zakupu, z którym związany był faktyczny zapis na Karcie Stałego Klienta przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniego takiego zapisu.

 

8. Zmiany i likwidacja Programu Lojalnościowego

a. Avenir Medical Poland sp. z o.o. może dowolnie zadecydować o zakończeniu Programu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień.

b. Obwieszczenie zakończenia Programu musi być przez firmę Avenir Medical Poland sp. z o.o. zamieszczone we wszystkich sklepach biorących udział w Programie w dobrze widocznym miejscu z wyprzedzeniem przynajmniej 30 dni oraz na stronie internetowej www.twojesoczewki.com. Obwieszczenie musi zawierać szczegółowe warunki likwidacji.

c. Po zakończeniu Programu, rabaty i innego benefity wynikające z posiadania Kart Stałego Klienta przestaną funkcjonować.

 

9. Zasady naliczania rabatów

a. Na podstawie okazanej Karty Stałego Klienta Konsultant odnotowuje w systemie informatycznym każdy zakup dokonany przez Uczestnika Programu w jednym z salonów Twoje Soczewki.

b. Każdy Klient będący posiadaczem Karty Stałego Klienta jest uprawniony do stałego rabatu na zakup soczewek kontaktowych praz preparatów pielęgnacyjnych w salonach stacjonarnych Twoje Soczewki z wyłączeniem salonów outletowych oraz w sklepie internetowym www.twojesoczewki.com, którego wysokość zależy od łącznej sumy zakupów zapisanych na KSK:

- po dokonaniu zakupów na łączną kwotę 500 złotych w wysokości 5% ich wartości;

- po dokonaniu zakupów na łączną kwotę 1000 złotych w wysokości 10% ich wartości.

c. Promocje się nie łączą. Posiadacz nie może otrzymać dodatkowego rabatu na produkty kontaktologiczne objęte promocją lub z wyprzedaży, chyba że regulamin promocji lub wyprzedaży stanowi inaczej.

d. Każdy Klient będący posiadaczem Karty Stałego Klienta jest uprawniony do stałego rabatu na zakup opraw okularowych oraz okularów słonecznych w sklepie internetowym www.twojesoczewki.com, którego wysokość zależy od łącznej sumy zakupów zapisanych na KSK:

- po dokonaniu zakupów na łączną kwotę 500 złotych w wysokości 5% ich wartości;

- po dokonaniu zakupów na łączną kwotę 1000 złotych w wysokości 10% ich wartości.

e. Każdy Klient będący posiadaczem Karty Stałego Klienta jest uprawniony do stałego rabatu na zakup opraw korekcyjnych oraz okularów słonecznych w salonach stacjonarnych Twoje Soczewki wysokości 10% ich regularnej ceny. Rabat nie obowiązuje w salonach outletowych.

f. Każdy Klient będący posiadaczem Karty Stałego Klienta jest uprawniony do zakupu opraw korekcyjnych i okularów słonecznych objętych promocją lub wyprzedażą z rabatem, którego maksymalna wartość wynosi 30%, chyba że regulamin promocji lub wyprzedaży stanowi inaczej.

 

10. Ramy czasowe Programu Lojalnościowego:

a. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Avenir Medical Poland sp. z o.o. zastrzega sobie prawo jego zakończenia w dowolnym momencie.

b. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną poinformowani w sposób wskazany w punkcie 8.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do Państwa indywidualnych potrzeb i preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia końcowego, z których Państwo korzystacie. Więcej szczegółów w informacji: Cookies w serwisie www.TwojeSoczewki.com.

nie zgadzam się wyrażam zgodę
newsletter